Obchodní podmínky


Podmínky poskytování služeb společnosti Bytro Labs GmbH

§ 1 Rámec působnosti

1.1 Společnost Bytro Labs GmbH, Zirkusweg 2, 20359 Hamburk, Německo (dále jen společnost „Bytro Labs“) - poskytuje online hru - dále jen „hra“ - a doplňkové služby na internetu. Mezi tyto doplňkové služby patří mimo jiné vytvoření uživatelského profilu, účast ve fóru a nákup virtuálního zboží, jakož i další služby. Hráči hry budou dále označováni jako „účastníci“.

1.2 Společnost Bytro Labs nabízí účastníkům hry své služby - včetně všech doplňkových služeb - pouze v souladu s těmito podmínkami poskytování služeb (dále jen „PPS“). Společnost Bytro Labs tímto protestuje proti jakýmikoli podmínkám poskytování služeb účastníků. Takové podmínky poskytování služeb budou platit pouze v případě, že je společnost Bytro Labs výslovně písemně přijme.

1.3 Tyto PPS se nezabývají žádnými otázkami, které mohou vyvstat v souvislosti se službami poskytovanými třetími stranami - včetně otázek týkajících se přístupu k internetu.

1.4 Pravidla hry jsou k dispozici na webových stránkách hry. Účastník při účasti na hře přijímá pravidla hry a podmínky účasti jako závazné.

§ 2 Předmět smlouvy

2.1 Společnost Bytro Labs nabízí účast na hře a využívání doplňkových služeb spojených s hrou v rámci stávajících technických a provozních možností. Společnost Bytro Labs poskytuje účastníkům hry určité informace a umožňuje účastníkům zobrazovat určitá data a informace na internetu a vytvářet v rámci hry personalizované profily, které mohou být viditelné pro jiné účastníky. Účastníci budou mít navíc možnost účastnit se diskusních fór. Společnost Bytro Labs poskytne účastníkům potřebné aplikace pro účast na hře online.

2.2 Používání hry v základní verzi je zdarma. Určité doplňkové služby a aplikace jsou však zpoplatněny (viz § 7). Veškeré doplňkové služby a aplikace, které jsou zpoplatněny, budou na webových stránkách zobrazeny samostatně.

2.3 Hra bude neustále vylepšována, aktualizována a upravována, aby byl pro účastníky zajištěn optimální herní zážitek. Účastníkovi je proto zaručeno pouze právo účastnit se výhradně aktuální verze hry. Společnost Bytro Labs si vyhrazuje právo ukončit provoz hry nebo jejích určitých funkcí, a to bez udání důvodu nebo předchozího upozornění. V takovém případě může účastník požádat o vrácení jakýchkoli plateb, které již provedl za služby poskytované společností Bytro Labs, které však nevyužil. Právo účastníka vypovědět smlouvu s okamžitým účinkem zůstává nedotčeno. Jakékoli jiné nároky jsou vyloučeny.

2.4 Naše hry mohou obsahovat prvky vytvořené pomocí umělé inteligence, například Midjourney, Stable Diffusion nebo DALL-E.

§ 3 Účastníci

3.1 Hra je nabízena pouze spotřebitelům podle ustanovení § 13 německého Občanského zákoníku.

3.2 Naše hry nabízíme výhradně osobám starším 16 let. Osoby mladší 16 let nejsou oprávněné hrát hry společnosti.

3.3 Účast ve hře je pouze pro zábavu.

§ 4 Uzavření smlouvy / registrace

4.1 Pro účast ve hře je nutné vyplnit žádost o registraci uživatelského účtu - dále jen „účet“. Registrace účastníka se provádí online vyplněním registračního formuláře a přijetím těchto PPS po kliknutí na zaškrtávací políčko v průběhu procesu registrace. Tyto PPS je možné si před odesláním registračního formuláře vytisknout nebo uložit na trvalém paměťovém médiu.

4.2 Všechna pole v registračním formuláři označená jako „povinná“ musí být vyplněna. Všechna pole v registračním formuláři, ať už povinná nebo dobrovolná, musí být vyplněna správně. Po zaregistrování musí účastník poskytnout e-mailovou adresu, na které je dostupný.

4.3 Každý účastník si může vytvořit a používat pouze jeden účet. Registrace a používání více účtů je přísně zakázáno (tzv. „Více účtů“). Porušení tohoto ustanovení může vést k okamžitému vyloučení účastníka ze hry.

4.4 Neexistuje žádný právní nárok na vytvoření účtu a/nebo na účast na hře a doplňkových službách.

4.5 Během procesu registrace do hry si účastník vybere uživatelské jméno, pod kterým bude zaregistrován jako účastník hry. Je přísně zakázáno používat jména s obsahem, který je pornografický, rasistický, podněcující k národnostní, rasové a etnické nenávisti, oslavující válku a/nebo násilí, urážlivý nebo jinak nezákonný. Porušení tohoto ustanovení opravňuje společnost Bytro Labs k tomu, aby okamžitě vyloučila dotyčného účastníka ze hry.

4.6 Smlouva mezi společností Bytro Labs a účastníkem o používání hry je uzavřena od okamžiku, kdy společnost Bytro Labs přijme žádost účastníka o registraci účtu. Společnost Bytro Labs může nabídku přijmout výslovně nebo zahájením procesu nastavení účtu. Společnost Bytro Labs potvrdí přijetí žádosti o registraci účastníka zasláním e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři. Toto potvrzení není závazným přijetím nabídky. Potvrzení je však možné zaslat spolu s takovým přijetím.

4.7 Neexistuje žádný právní nárok na vytvoření účtu anebo na přijetí žádosti účastníka o vytvoření Účtu. Účastník nesmí převést svůj účet na třetí strany.

§ 5 Právo na odvolání

Pokyn týkající se práva na odvolání žádosti:

Účastník může stáhnout svou podanou žádost o uzavření smlouvy (týkající se účasti ve hře) i jakékoli objednávky zpoplatněných funkcí a aplikací, a to v textové podobě (např. ve formě dopisu, telefaxem, e-mailem) do dvou týdnů. Účastník tak může učinit bez udání důvodu. Tato dvoutýdenní lhůta začíná běžet od okamžiku, kdy účastník obdržel tento pokyn o svém právu odstoupit od smlouvy v písemné formě, ne však dříve než dojde k uzavření smlouvy a než společnost Bytro Labs splní své informační povinnosti podle bodu čl. 312c (2) 1 německého Občanského zákoníku, čl. 1 (1), (2), (4) německého Občanského zákoníku týkajícího se informační povinnosti, a své závazky podle čl. 312e (1) 1 německého Občanského zákoníku, čl. (3) německého Občanského zákoníku týkajícího se informační povinnosti. Je dostačující zaslat oznámení o zrušení podané žádosti během uvedeného časového období.

To musí být zasláno na adresu:

Bytro Labs GmbH

Zirkusweg 2

20359 Hamburg

Německo

E-mail: [email protected]

Důsledky odvolání:

V případě platného odvolání musí obě strany vrátit služby, které přijaly, a případně vrátit výhody založené na použití. Pokud účastník nemůže vrátit služby v plném rozsahu, nebo pokud je může vrátit pouze v částečném rozsahu, případně jen ve zhoršeném stavu, je povinen uhradit vyrovnávací platbu v příslušné výši. Jakékoli povinnosti týkající se úhrady vyrovnávací platby musí být splněny do 30 dnů. Tato lhůta začíná pro účastníka běžet od okamžiku zaslání oznámení o zrušení podané žádosti, pro společnost Bytro Labs pak od okamžiku jeho obdržení.

Konec práva na odvolání:

Právo na odvolání podané žádosti končí předčasně v případě, že je smlouva v celém rozsahu splněna s výslovným souhlasem účastníka, dříve než účastník využil svého práva na odvolání.

Konec pokynu týkajícího se práva na odvolání žádosti

§ 6 Přístup ke hře / nezákonné zásahy

6.1 Registrovaní účastníci hry se mohou přihlásit do hry na herní platformě pomocí svého uživatelského jména po načtení příslušné adresy URL na internetu. Automatické otevírání herních účtů je zakázáno. Přihlášení do účtu je povoleno pouze prostřednictvím úvodní stránky hry. Účastník smí používat pouze běžné prohlížeče plus software poskytovaný společností Bytro Labs. Účastník nesmí ve spojení s webovými stránkami přijímat žádná opatření ani používat mechanismy nebo software, které mohou narušovat funkci nebo průběh hry. Účastník nesmí přijmout žádná opatření, která by mohla způsobit nepřijatelné nebo nadměrné zatížení technických kapacit společnosti Bytro Lab. Účastník nesmí zejména blokovat, přepisovat ani upravovat žádný obsah generovaný společností Bytro Lab, pokud k tomu společnost Bytro Lab neudělila svůj výslovný písemný souhlas.

6.2 Účastníci jsou dále povinni dodržovat při používání hry jakýmkoli způsobem všechny zákony a předpisy. Účastník nesmí zejména zveřejňovat žádný obsah, který je pornografický, rasistický, který oslavuje válku a/nebo násilí nebo který má jinak nezákonnou povahu, nebo obsah, jenž může porušovat práva třetích stran.

6.3 Společnost Bytro Labs se zavazuje zajistit dostupnost hry v rozsahu 80 % ročního průměru. Z tohoto rozsahu jsou vyloučena období, během nichž nejsou herní servery přístupné kvůli okolnostem, které nespadají pod odpovědnost společnosti Bytro Labs (např. vyšší moc). Vyloučena jsou také období údržby, během nichž není možný přístup k herním serverům.

6.4 Společnost Bytro Labs nabízí hru online prostřednictvím webového prohlížeče. Společnost Bytro Labs neposkytuje žádný software, který by účastník mohl potřebovat na svém počítači pro to, aby se mohl účastnit hry, a společnost Bytro Labs nenabízí podporu týkající se konfigurace nebo instalace softwaru na počítači účastníka, který může být nezbytný pro účast ve hře. Účastník je sám odpovědný za udržování svého počítače ve stavu, který umožňuje používání hry. Pokud se hra hraje na jiných systémech, např. na mobilních telefonech připojených k internetu, může být rozsah použití omezen.

§ 7 Ceny a platební podmínky; lhůty pro provedená plateb

7.1 Po zaplacení poplatku bude účastníkovi poskytnuta možnost získat doplňkové služby, které nejsou dostupné v základní verzi hry. Druh, funkce a cena takových doplňkových služeb jsou zobrazeny na webových stránkách hry. Podle funkce lze tyto doplňkové služby zakoupit buďto provedením jednorázové platby, nebo zaplacením předplatného. Tyto zpoplatněné doplňkové služby umožňují účastníkovi používat určité doplňkové funkce po stanovenou dobu a v souladu s herními pravidly hry. Vzhledem k tomu, že se hra bude průběžně vyvíjet a vylepšovat, společnost Bytro Labs si vyhrazuje svá práva nabízet nové doplňkové služby nebo přestat nabízet určité doplňkové služby nebo nabízet určité doplňkové služby v základní verzi hry. V případě, že účastník uskutečnil platby za doplňkové služby na určité období v budoucnu a nemůže je využít, protože již nejsou nabízeny a/nebo jsou nabízeny také v základní verzi hry zdarma, společnost Bytro Labs nabídne účastníkovi podle jeho volby další doplňkové služby jako kompenzaci nebo mu poskytne poměrně vypočtenou náhradu. Ve výše uvedených případech má účastník právo vypovědět smlouvu s okamžitou účinností. Jakékoli další nároky účastníka jsou vyloučeny.

7.2 Poplatky za doplňkové služby se platí předem a jsou splatné od okamžiku, kdy účastník provedl aktivaci těchto služeb. Poplatky budou strhávány z bankovního účtu nebo z účtu ke kreditní kartě, jejichž čísla účastník poskytne, nebo budou hrazeny vhodnými způsobem platby.

7.3 Společnost Bytro Labs je oprávněna trvale nebo dočasně snížit své ceny a trvale nebo dočasně nabízet nové produkty, služby nebo způsoby fakturace. Společnost Bytro Labs je dále oprávněna kdykoli ceny změnit, přičemž o změně cen informuje účastníka šest týdnů předem písemným oznámením nebo prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu uvedenou účastníkem. Pokud účastník nevznese námitky proti změnám ceny do šesti týdnů od okamžiku, kdy byl o takové změně informován, nabude tato změna účinnosti. Smluvní vztah pak bude pokračovat s novými podmínkami/cenami. Společnost Bytro Labs bude v oznámení o takových změnách informovat účastníka o možnosti vznést námitku a o právních důsledcích, zejména o právních důsledcích vyplývajících z nepodání námitek. Pokud účastník vznese námitku včas, může každá ze stran vypovědět smlouvu při dodržení jednoměsíční výpovědní lhůty. Až do ukončení platnosti smlouvy zůstanou platit původní sazby a ceny. Veškeré platby za služby na období po vypovězení smlouvy budou vráceny v poměrné výši. Jakékoli další nároky účastníka vůči společnosti Bytro Labs jsou vyloučeny.

7.4 V případě opožděné platby je společnost Bytro Labs oprávněna požadovat úrok ve výši 5 % nad aktuální základní sazbu. Společnost Bytro Labs je dále oprávněna okamžitě ukončit plnění, zablokovat a deaktivovat příslušný účet.

7.5 V případě, že účastník provede storno inkas a/nebo stornovacích poplatků za zrušení inkas svou vlastní vinou nebo v důsledku nedostatečné podpory bankovního účtu účastníka, uhradí účastník společnosti Bytro Labs všechny takové storno poplatky a náklady. Společnost Bytro Labs má právo strhnout tyto storno poplatky a náklady, spolu s původními poplatky, z účtu účastníka. Pokud je platba poplatků provedena prostřednictvím debetních nebo kreditních karet a bude provedeno storno inkas, společnost Bytro Labs účtuje servisní poplatek ve výši 9,00 euro za transakci provedenou debetní / kreditní kartou plus bankovní poplatky, pokud však účastník neprokáže, že nedošlo k žádné škodě nebo byla způsobena pouze podstatně nižší škoda.

7.6 Účastník může započítat vyrovnání pouze tehdy, má-li vůči společnosti Bytro Labs nějaký nárok, který společnost Bytro Labs nezpochybnila nebo který byl nařízen právně závazným soudním rozhodnutím. Účastník může odepřít provedení platby, pouze pokud má vůči společnosti Bytro Labs nějaký nárok, jenž má svůj původ ve stejném smluvním vztahu. Účastník není oprávněn postoupit své pohledávky vůči společnosti Bytro Labs na třetí stranu.

§ 8 Doba platnosti smlouvy a její ukončení

8.1 Veškeré smlouvy mezi účastníkem a společností Bytro Labs se uzavírají na dobu neurčitou, není-li dohodnuto jinak. Pokud byla smlouva uzavřena na dobu neurčitou, mohou obě strany smlouvu kdykoli s okamžitou účinností vypovědět.

8.2 V případě, že byla smlouva o využívání nebo poskytování doplňkových služeb sjednána prostřednictvím předplatného, předplatné se automaticky obnoví na stejné časové období, pokud nebylo předplatné ukončeno s výpovědní lhůtou 15 pracovních dnů s účinností od konce doby platnosti.

8.3 Právo obou smluvních stran důvodně vypovědět smlouvu zůstává výše uvedenými ustanoveními nedotčeno. V případě, že společnost Bytro Labs odpovídá za mimořádné ukončení smlouvy, bude účastníkovi proplacena poměrná částka odpovídající veškerým platbám, které mohl provést na období po ukončení platnosti. Účastník nemá žádné další nároky, pokud není v těchto podmínkách poskytování služeb stanoveno jinak.

8.4 Společnost Bytro Labs může smlouvu ukončit zejména, pokud:

je účastník v prodlení s platbou poplatků ve výši nejméně 10,00 euro, přestože mu byly zaslány dvě upomínky,

účastník zavinil porušení nějakého právního předpisu, těchto PPS a/nebo zvláštních pravidel pro využívání doplňkových služeb, a toto porušení zůstává nenapraveno ve stejné nebo podobné formě, a to i přes písemné oznámení.

8.5 V případě závažného porušení může být smlouva ukončena bez předchozího písemného oznámení. Závažné porušení je porušení, kvůli kterému je pro společnost Bytro Labs nerozumné, aby zůstávala vázána smlouvou, a zahrnuje mimo jiné tyto případy:

a Účastník poruší trestní právo

b Účastník poruší zákaz registrace více účtů (viz výše § 4 odst. 4.3)

c Účastník poruší zákaz užívání neautorizovaných skriptů (viz výše § 6 odst. 6.1)

d Účastník poskytne nesprávné údaje při registraci (viz § 4) nebo při platbě za zpoplatněné funkce a aplikace (viz § 7).

8.6. Každé ukončení smlouvy musí být písemné, aby bylo účinné; pro splnění požadavku písemné formy je e-mail dostačující formou. Při mimořádném ukončení smlouvy musí být uvedeny důvody ukončení.

§ 9 Autorská práva

Účastník zůstává vlastníkem všech práv, která může mít k obsahu, který ve hře zpřístupňuje. Účastník zpřístupní obsah na herní platformě a udělí společnosti Bytro Lab bezplatnou nevýhradní licenci k veřejnému zobrazování, reprodukci a zveřejňování takového obsahu na herní platformě po celém světě. Společnost Bytro Lab neuděluje žádná další práva k používání obsahu, který zpřístupňuje účastník. Licence je ukončena, pokud účastník odstraní obsah, který na herní platformě vytvořil.

§ 10 Ochrana údajů

Společnost Bytro Labs je oprávněna ukládat osobní údaje elektronicky za účelem sledování dodržování herních pravidel, těchto PPS a příslušných zákonů. Dále mohou být osobní údaje shromažďovány, zpracovávány a používány pro účely plnění smlouvy, včetně fakturace. Dále budou ukládány IP adresy a údaje týkající se času a druhu použití webových stránek, e-mailová adresa, kterou účastník uvedl v registračním formuláři, a další údaje, které účastník uvedl ve svém profilu. Kromě toho je společnost Bytro Labs oprávněna používat osobní údaje účastníků v rozsahu, v jakém to povoluje zákon, bez dalšího souhlasu účastníka, aby poskytla účastníkovi informace o produktech společnosti Bytro Labs, pokud účastník proti takovému použití svých údajů nevznesl námitky. Účastník může vznést námitky kdykoli.

Úplné zásady ochrany osobních údajů společnosti Bytro Labs najdete zde.

§ 11 Odpovědnost za obsah

Pokud jde o komunikaci mezi účastníky, hra slouží jako platforma, prostřednictvím které mohou mezi sebou účastníci komunikovat. Účastníci jsou výhradně odpovědní za obsah takové komunikace a za další obsah, který zpřístupní na internetových stránkách. Společnost Bytro Labs neodpovídá za jakýkoli obsah pornografického, rasistického, urážlivého nebo jinak nezákonného charakteru, který účastníci zpřístupnili na platformě nebo jinak na internetových stránkách hry. Totéž platí pro obsah, který jiným způsobem porušuje práva třetích osob. Jakékoli porušení může vést k okamžitému smazání a/nebo zablokování příslušného obsahu a/nebo účtu účastníka a k vyloučení účastníka ze hry ukončením smlouvy s účastníkem. Společnost Bytro Labs neodpovídá za obsah jiných webových stránek třetích stran, ke kterým lze získat přístup prostřednictvím odkazů z webových stránek hry. Společnost Bytro Labs nekontroluje žádné z těchto webových stránek a výslovně se distancuje od takového obsahu.

§ 12 Reklamace na základě vad; Omezení odpovědnosti

12.1 Společnost Bytro Labs nabízí a poskytuje hru pouze ve své aktuální verzi. Účastník nemůže požadovat, aby byly zachovány nebo dosaženy určité podmínky nebo funkční stav hry nebo doplňkových služeb. Účastník si je vědom toho, že hra a/nebo doplňkové služby - stejně jako jakýkoli jiný software - nemohou být nikdy zcela bez chyb. Proto hra a/nebo doplňkové služby mohou být považovány za vadné, pouze pokud je vážně a po delší dobu ovlivněna jejich použitelnost.

12.2 Účastník musí zdokumentovat jakékoli významné závady ve hře nebo jiných službách nebo dodávkách společnosti Bytro Labs; a ohlásí je písemně spolu se záznamem zobrazených chybových zpráv. Před nahlášením možné chyby se účastník seznámí s pokyny a dalšími nástroji pro odstraňování problémů, které poskytuje společnost Bytro Labs (projde si zejména seznamy často kladených otázek nebo fóra pro řešení problémů). Účastníci vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby pomohli společnosti Bytro Labs při jakýchkoli pokusech odstranit chyby.

12.3 Účastníci oznámí společnosti Bytro Labs případné vady písemně hned po zjištění, bez zbytečného odkladu. Zjevné vady zboží - včetně virtuálního zboží - musí být oznámeny společnosti Bytro Labs písemně do dvou týdnů od přijetí zboží. Časový limit bude splněn, pokud bude oznámení odesláno v této lhůtě. Jakékoli vady musí být nahlášeny bez zbytečného odkladu ihned po zjištění. Nebylo-li ve stanovené lhůtě podáno žádné oznámení, propadnou veškeré nároky plynoucí z těchto vad. Pro vlastní ochranu účastníka a pro uchování důkazu se doporučuje zaslat takové zprávy písemně (např. faxem, dopisem nebo e-mailem) společnosti Bytro Labs.

12.4 Společnost Bytro Labs není odpovědná za vady způsobené vnějšími událostmi, chybami vzniklými při manipulaci ze strany účastníka, vyšší mocí nebo manipulacemi, které neprovedla společnost Bytro Labs nebo které nelze přičíst společnosti Bytro Labs.

12.5 Společnost Bytro Labs nepřebírá žádné záruky, pokud není písemně dohodnuto jinak.

12.6 Společnost Bytro Labs neodpovídá za škody, pokud nebyly způsobeny úmyslně nebo hrubou nedbalostí. Společnost Bytro Labs odpovídá za rady poskytované pouze v případě, že se doporučení týkalo přímo hry.

12.7 Výše uvedená omezení v bodě 12.6 se nevztahují na odpovědnost za zranění člověka, újmu na těle a na zdraví. Neplatí v případě, že škoda vznikla v důsledku porušení záruky. Nevztahují se na porušení primární povinnosti (tj. smluvní povinnosti, jejíž dodržování má zvláštní význam pro splnění smluvního cíle a na kterou se může klient jako smluvní strana oprávněně spolehnout) nebo základní povinnosti. Odpovědnost společnosti Bytro Labs podle zákonů o odpovědnosti za vadné výrobky a podle čl. 44 německého zákona o telekomunikacích zůstává nedotčena.

12.8 Odpovědnost za porušení základní povinnosti je omezena na škodu, kterou bylo přiměřeně předvídat. Škoda, kterou bylo možné předvídat, je omezena na 20,00 euro na účet.

12.9 Výše uvedená omezení odpovědnosti platí také pro osobní odpovědnost personálu, zaměstnanců, asistentů, pověřených zástupců, přispěvatelů, zástupců, orgánů, akcionářů společnosti Bytro Labs a jejich členů.

§ 13 Další povinnosti a povinnosti účastníků

13.1 Účastník si je vědom toho, že hru používá společně s mnoha dalšími účastníky a při využívání doplňkových služeb komunikuje s různými účastníky. K dosažení příjemného herního zážitku je nutné dodržovat pravidla hry. Účastníci přijímají pravidla hry a PPS jako závazné. Účastníci se budou řídit pokyny společnosti Bytro Lab, které poskytne vedoucí hry. Účastníci se navíc zdrží jakéhokoli jednání, které může narušovat provoz hry a/nebo doplňkových služeb a které může narušit příjemný herní zážitek.

13.2 Účastníci nesmějí hru používat pro komerční nebo nezákonné účely.

13.3 Společnost Bytro Labs neodpovídá za žádné poškození nebo ztrátu dat v místním počítači účastníka, která by vznikla v důsledku instalace softwaru, jenž neposkytla společnost Bytro Labs.

13.4 Účastník je povinen uchovávat všechny přístupové údaje ke hře (přihlašovací údaje, hesla atd.) přísně důvěrně. Pokud zjistí nebo má podezření, že neoprávněná třetí osoba vlastní přístupové údaje, neprodleně o tom informuje společnost Bytro Labs. Účastník nesmí používat účet ani přístup k údajům jiného účastníka. Účastník si je vědom toho, že v případě, že třetí strana použije hru s jeho přístupovými údaji, je účastník z vlastní viny odpovědný za poplatky a za škody. Veškerý přístup prostřednictvím přístupových údajů účastníka se považuje za přístup samotného konkrétního účastníka. Společnost Bytro Labs zdůrazňuje, že hesla by se měla z bezpečnostních důvodů pravidelně měnit.

13.5 V případě, že má Bytro Labs důvod se domnívat, že přístupové údaje vlastní neoprávněná třetí osoba, může, aniž by za to přebírala jakoukoli odpovědnosti, vždy jednat podle svého uvážení, změnit přístupové údaje bez předchozího upozornění nebo zablokovat příslušný účet. Společnost Bytro Labs neprodleně informuje oprávněného účastníka a na požádání mu bez zbytečného odkladu sdělí nové přístupové údaje. Účastník nemůže v takovém případě vyžadovat, aby byly obnoveny jeho původní přístupové údaje.

13.6 Společnost Bytro Labs chrání své systémy před viry. Účastník však bere na vědomí, že virus nemůže být nikdy zcela vyloučen. Účastník si je vědom toho, že neoprávněné třetí strany mohou odesílat e-maily pod jménem společnosti Bytro Labs bez vědomí nebo souhlasu společnosti Bytro Lab, a takové e-maily mohou obsahovat viry, tzv. spyware nebo odkazy na webové stránky, které mohou obsahovat viry nebo spyware. Společnost Bytro Lab nemůže takovému jednání zabránit. Účastník proto nechá před otevřením zkontrolovat všechny příchozí e-maily odeslané společností nebo pod jejím jménem na přítomnost virů. To platí také pro e-maily zaslané jinými účastníky.

13.7 Není-li v těchto podmínkách nebo jiných dohodách mezi účastníkem a společností Bytro Labs stanoveno jinak, společnost Bytro Labs bude běžně komunikovat s účastníkem prostřednictvím e-mailů. Účastník zajistí, aby obdržel všechny e-maily zaslané společností Bytro Labs na adresu uvedenou v registračním formuláři nebo později po registraci. Podle toho nastaví filtr nevyžádané pošty a bude pravidelně kontrolovat složku příchozí pošty této adresy. Společnost Bytro Labs si může zvolit jakýkoli jiný vhodný komunikační prostředek.

§ 14 Změny těchto podmínek poskytování služeb

14.1 Společnost Bytro Labs si vyhrazuje právo provést v budoucnu změny těchto podmínek poskytování služeb, pokud by se to ukázalo jako nezbytné a pokud účastník nebude v rozporu s dobrou vírou znevýhodněn.

14.2 Účastníkovi budou oznámeny změny PPS nejméně dva týdny předtím, než změny nabydou účinnosti, a to v odpovídající písemné formě. Oznámení se obvykle objeví při příštím přihlášení účastníka.

14.3 Účastník může vznést námitky proti změně nebo úpravě PPS do jednoho měsíce od jejich oznámení. Pokud účastník vznese námitky včas, může každá ze stran smlouvu vypovědět s dodržením výpovědní lhůty v délce jeden měsíc. Další práva na ukončení smlouvy zůstávají nedotčena. Platba za služby po ukončení platnosti smlouvy bude vrácena v poměrné výši. Pokud účastník do jednoho měsíce od oznámení nevznese námitky proti změnám PPS, změny nebo úpravy PPS se vůči příslušnému účastníkovi stanou účinnými.

§ 15 Místo soudní příslušnosti / rozhodné právo / písemná forma

15.1 Na tyto podmínky poskytování služeb a na veškeré smlouvy uzavřené s výhradou těchto podmínek, stejně tak na jakékoli nároky z nich vyplývající se vztahují zákony Spolkové republiky Německo. Uplatňování Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je vyloučeno.

15.2 Pokud bude jakékoli ustanovení těchto podmínek poskytování služeb považováno za protiprávní, neplatné nebo z jakéhokoli důvodu nevynutitelné, nebude tím dotčena platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení.

15.3 Jakékoli změny a dodatky ke smlouvě a případným dalším dohodám mezi společností Bytro Labs a účastníkem musí být písemné. Jakákoli změna požadavku na písemnou formu musí být rovněž písemná.

V Hamburku, 17. srpna 2012

Bytro Labs GmbH

Zirkusweg 2

20359 Hamburg

Německo

E-mail:

Jednatel: Tobias Kringe, Christopher Lörken

Sídlo společnosti: Hamburk

Registrační číslo v Obchodním rejstříku: HRB 118884, Obvodní soud v Hamburku

DIČ: DE263701383