Όροι & Προϋποθέσεις


Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Bytro Labs GmbH


§ 1 Πεδίο εφαρμογής

1.1 Η εταιρεία Bytro Labs GmbH, Zirkusweg 2, 20359 Αμβούργο, Γερμανία – εφεξής καλούμενη ως «Bytro Labs» – παρέχει το online παιχνίδι – εφεξής καλούμενο ως «το παιχνίδι» – όπως και πρόσθετες υπηρεσίες στο Διαδίκτυο. Οι εν λόγω πρόσθετες υπηρεσίες περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τη δημιουργία προφίλ χρήστη, τη συμμετοχή σε φόρουμ και την αγορά εικονικών αγαθών, καθώς και άλλων υπηρεσιών. Οι παίκτες του παιχνιδιού θα καλούνται εφεξής «συμμετέχοντες».

1.2 Η Bytro Labs παρέχει τις υπηρεσίες της στους συμμετέχοντες στο παιχνίδι – συμπεριλαμβανομένων όλων των πρόσθετων υπηρεσιών – αποκλειστικά σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών (εφεξής «ΟΠΥ). Με του παρόν, η Bytro Labs δεν αποδέχεται οποιουσδήποτε όρους παροχής υπηρεσιών των συμμετεχόντων. Τέτοιοι όροι παροχής υπηρεσιών θα ισχύουν μόνον εφόσον η Bytro Labs τους αποδεχτεί ρητά εγγράφως.

1.3 Οι παρόντες ΟΠΥ δεν αφορούν σε κανενός είδους ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν από οποιεσδήποτε υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους – συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων σχετικά με την πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

1.4 Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο του παιχνιδιού. Με τη συμμετοχή του στο παιχνίδι, ο συμμετέχων αποδέχεται τους κανόνες του παιχνιδιού και τους όρους συμμετοχής ως δεσμευτικούς.

§ 2 Αντικείμενο της σύμβασης

2.1 Η Bytro Labs παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής στο παιχνίδι και χρήσης των πρόσθετων υπηρεσιών που σχετίζονται με το παιχνίδι, εντός του πλαισίου των υφιστάμενων τεχνικών και λειτουργικών δυνατοτήτων. Η Bytro Labs παρέχει στους συμμετέχοντες στο παιχνίδι ορισμένες πληροφορίες καθώς και τη δυνατότητα να προβάλλουν ορισμένα δεδομένα και πληροφορίες στο Διαδίκτυο και να δημιουργούν προσωποποιημένα προφίλ εντός του παιχνιδιού, τα οποία μπορεί να είναι ορατά από τους άλλους συμμετέχοντες. Επίσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε φόρουμ συζητήσεων. Η Bytro Labs θα παράσχει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες εφαρμογές για τη συμμετοχή τους στο παιχνίδι σε απευθείας σύνδεση (online) εφαρμογές.

2.2 Η χρήση του παιχνιδιού στη βασική του έκδοση παρέχεται χωρίς χρέωση. Ωστόσο, ορισμένες πρόσθετες υπηρεσίες και εφαρμογές παρέχονται έναντι χρέωσης (βλέπε § 7). Οποιεσδήποτε πρόσθετες υπηρεσίες και εφαρμογές παρέχονται έναντι χρέωσης, θα προβάλλονται ξεχωριστά τον ιστότοπο.

2.3 Το παιχνίδι θα υπόκειται σε συνεχείς βελτιώσεις, ενημερώσεις και τροποποιήσεις προκειμένου να παρέχει στους συμμετέχοντες σε αυτό τη βέλτιστη εμπειρία παιχνιδιού. Ως εκ τούτου, στον συμμετέχοντα παρέχεται μόνο το δικαίωμα συμμετοχής στην εκάστοτε τρέχουσα έκδοση του παιχνιδιού. Η Bytro Labs διατηρεί το δικαίωμα αναστολής της λειτουργίας του παιχνιδιού ή ορισμένων λειτουργιών του, χωρίς αναφορά των αιτιών ή προειδοποίηση. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο συμμετέχων μπορεί να ζητήσει επιστροφή των όποιων πληρωμών έχει ήδη πραγματοποιήσει για παρεχόμενες από την Bytro Labs υπηρεσίες, τις οποίες δεν έχει χρησιμοποιήσει. Το δικαίωμα του συμμετέχοντα να προβεί σε έκτακτη καταγγελία της σύμβασης με άμεση ισχύ δεν θίγεται από αυτό. Οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις αποκλείονται.

2.4 Τα παιχνίδια μας μπορεί να ενσωματώνουν στοιχεία που δημιουργούνται με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, όπως το Midjourney, το Stable Diffusion ή το DALL-E.

§ 3 Συμμετέχοντες

3.1 Το παιχνίδι παρέχεται μόνο σε καταναλωτές σύμφωνα με το § 13 BGB (γερμανικού ΑΚ).

3.2 Παρέχουμε τα παιχνίδια μας αποκλειστικά σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους. Άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών δεν επιτρέπεται να παίζουν τα παιχνίδια μας.

3.3 Η συμμετοχή στο παιχνίδι προορίζεται για σκοπούς ψυχαγωγίας μόνο.

§ 4 Σύναψη σύμβασης / Εγγραφή

4.1 Η συμμετοχή στο παιχνίδι απαιτεί την υποβολή αιτήματος εγγραφής και δημιουργίας ενός λογαριασμού χρήστη – εφεξής καλούμενου ως «Λογαριασμός». Η εγγραφή ενός συμμετέχοντα γίνεται σε απευθείας σύνδεση (online) με τη συμπλήρωση μιας φόρμας εγγραφής και την αποδοχή των παρόντων ΟΠΥ, επιλέγοντας με κλικ το κουτί επιλογής κατά τη διαδικασία της εγγραφής. Οι παρόντες ΟΠΥ επιτρέπεται να εκτυπωθούν ή να αποθηκευτούν σε μόνιμο μέσο αποθήκευσης πριν την αποστολή της φόρμας εγγραφής.

4.2 Όλα τα πεδία σε αυτή τη φόρμα εγγραφής που επισημαίνονται ως «υποχρεωτικά», πρέπει να συμπληρώνονται. Όλα τα πεδία της φόρμας εγγραφής, είτε συμπληρωθούν υποχρεωτικά είτε οικειοθελώς, πρέπει να συμπληρώνονται σωστά. Με την εγγραφή, ο συμμετέχων οφείλει να καταχωρίσει μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της οποίας είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί του.

4.3 Κάθε συμμετέχων επιτρέπεται να εγγραφεί για, και να χρησιμοποιεί έναν μόνο λογαριασμό. Η εγγραφή για, και η χρήση πολλαπλών λογαριασμών (των λεγόμενων «multi-accounts») απαγορεύεται αυστηρά. Η παραβίαση του εν λόγω όρου μπορεί να επιφέρει τον άμεσο αποκλεισμό του συμμετέχοντα από το παιχνίδι.

4.4 Δεν υφίσταται καμία νομική αξίωση ως προς τη δημιουργία ενός λογαριασμού ή/και τη συμμετοχή στο παιχνίδι και τις πρόσθετες υπηρεσίες.

4.5 Κατά τη διαδικασία της εγγραφής στο παιχνίδι, ο συμμετέχων επιλέγει ένα όνομα χρήστη, με το οποίο θα εγγραφεί ως συμμετέχων στο παιχνίδι. Απαγορεύεται αυστηρά η επιλογή ονόματος με περιεχόμενο που είναι πορνογραφικό, ρατσιστικό, υποκινεί σε ή εξυμνεί τον πόλεμο ή/και τη βία, είναι προσβλητικό ή κατ' άλλο τρόπο παράνομο. Οποιαδήποτε παραβίαση του εν λόγω όρου παρέχει στην Bytro Labs το δικαίωμα να προβεί σε άμεσο αποκλεισμό του συμμετέχοντα από το παιχνίδι.

4.6 Η σύμβαση μεταξύ της Bytro Labs και του συμμετέχοντα ως προς τη χρήση του παιχνιδιού συνάπτεται όταν η Bytro Labs αποδεχθεί το αίτημα εγγραφής και δημιουργίας λογαριασμού που υποβληθεί από τον συμμετέχοντα. Η Bytro Labs μπορεί να αποδεχθεί την προσφορά ρητά ή αρχίζοντας τη δημιουργία του λογαριασμού. Η Bytro Labs θα επιβεβαιώσει την παραλαβή του αιτήματος του συμμετέχοντα αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καταχωρήθηκε στη φόρμα εγγραφής. Η εν λόγω επιβεβαίωση δεν συνιστά δεσμευτική αποδοχή της προσφοράς. Εν τούτοις, η επιβεβαίωση μπορεί να αποσταλεί μαζί με μια τέτοια αποδοχή.

4.7 Δεν υφίσταται καμία νομική αξίωση ως προς τη δημιουργία λογαριασμού ή την αποδοχή του αιτήματος δημιουργίας ενός λογαριασμού εκ μέρους του συμμετέχοντα, ανάλογα με την περίπτωση. Ο συμμετέχων δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει τον λογαριασμό του σε τρίτους.

§ 5 Δικαίωμα υπαναχώρησης

Οδηγία σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης:

Ο συμμετέχων μπορεί να υπαναχωρήσει από τη συνομολόγησή του στη σύναψη της σύμβασης (αναφορικά με τη συμμετοχή του στο παιχνίδι) καθώς και από οποιαδήποτε παραγγελία πρόσθετων υπηρεσιών και εφαρμογών παρέχονται έναντι χρέωσης, εγγράφως (π.χ. μέσω επιστολής, φαξ, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) εντός δύο εβδομάδων. Ο συμμετέχων δεν χρειάζεται να αιτιολογήσει την απόφασή του. Αυτή η προθεσμία των δύο εβδομάδων αρχίζει κατά τον χρόνο παραλαβής από τον συμμετέχοντα εγγράφως της παρούσας οδηγίας σχετικά με το δικαίωμα του σε υπαναχώρηση, όμως όχι πριν από τη σύναψη της σύμβασης και όχι πριν η Bytro Labs εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της ως προς την ενημέρωση σύμφωνα με το άρθρο 312c παρ. 2, εδάφ. 1 BGB (του γερμανικού ΑΚ), το άρθρο 1, παρ. 1, 2, 4 BGB-InfoV (της διάταξης περί ενημέρωσης του γερμανικού ΑΚ) καθώς και τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με το άρθρο 312e παρ. 1, εδάφ. 1 BGB, το άρθρο (3 BGB-InfoV. Αρκεί η αποστολή της δήλωσης υπαναχώρησης εντός της προθεσμίας.

Η υπαναχώρηση πρέπει να αποσταλεί στην:

Bytro Labs GmbH

Zirkusweg 2

20359 Hamburg

Germany

Email: [email protected]

Συνέπειες υπαναχώρησης:

Στην περίπτωση μιας έγκυρης υπαναχώρησης αμφότεροι οι αντισυμβαλλόμενοι οφείλουν να επιστρέψουν τις υπηρεσίες που έλαβαν και τα οφέλη που βασίζονται στη χρήση τους, εφόσον αυτό ισχύει. Εάν ο συμμετέχων δεν είναι σε θέση να επιστρέψει πλήρως τις υπηρεσίες ή εάν ο συμμετέχων μπορεί να τις επιστρέψει μόνο μερικώς ή μόνο σε υποβαθμισμένη κατάσταση, ο συμμετέχων οφείλει να καταβάλει αντίστοιχη αποζημίωση, ανάλογα με την περίπτωση. Οποιεσδήποτε υποχρεώσεις σχετικά με την καταβολή της αποζημίωσης πρέπει να εκπληρωθούν εντός 30 ημερών. Η εν λόγω προθεσμία αρχίζει για τον συμμετέχοντα με την αποστολή της ειδοποίησης υπαναχώρησης και για την Bytro Labs με την παραλαβή αυτής.

Λήξη δικαιώματος υπαναχώρησης:

Το δικαίωμα υπαναχώρησης λήγει πρόωρα στην περίπτωση που η σύμβαση έχει εκπληρωθεί πλήρως με τη ρητή συγκατάθεση του συμμετέχοντα, πριν ο συμμετέχων προβεί σε χρήση του δικαιώματός του για υπαναχώρηση.

Τέλος οδηγίας σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης

§ 6 Πρόσβαση στο παιχνίδι / παράνομες παρεμβάσεις

6.1 Οι εγγεγραμμένοι συμμετέχοντες στο παιχνίδι μπορούν να συνδέονται στο παιχνίδι στην πλατφόρμα του παιχνιδιού χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη αφού προηγουμένως έχουν ανοίξει τη σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση URL στο Διαδίκτυο. Το αυτοματοποιημένο άνοιγμα λογαριασμών παιχνιδιού απαγορεύεται. Η σύνδεση στον λογαριασμό επιτρέπεται μόνο μέσω της χρήσης του ιστοτόπου του παιχνιδιού. Ο συμμετέχων μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο τα συνήθη προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο καθώς και παρεχόμενο από την Bytro Labs λογισμικό. Ο συμμετέχων δεν πρέπει να λαμβάνει κανενός είδους μέτρα ή να χρησιμοποιεί μηχανισμούς ή λογισμικό σε συνδυασμό με τον ιστότοπο, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία ή την πορεία του παιχνιδιού. Ο συμμετέχων δεν πρέπει να λαμβάνει κανενός είδους μέτρα τα οποία μπορεί να προκαλέσουν μη αποδεκτή ή υπερβολική χρήση των τεχνικών δυνατοτήτων της Bytro Lab. Ιδίως, ο συμμετέχων δεν επιτρέπεται να προβεί σε αποκλεισμό, επεγγραφή ή τροποποίηση οποιουδήποτε περιεχομένου έχει δημιουργήσει η Bytro Lab, εκτός εάν η Bytro Lab έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή της σχετικά.

6.2 Επιπλέον, οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμμορφώνονται με όλους τους νόμους και τους κανονισμούς όταν χρησιμοποιούν το παιχνίδι καθ' οποιονδήποτε τρόπο. Ιδίως, ο συμμετέχων δεν επιτρέπεται να προβεί σε δημοσίευση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι πορνογραφικό, ρατσιστικό, εξυμνεί τον πόλεμο ή/και τη βία ή είναι κατ' άλλο τρόπο παράνομο, ή περιεχομένου που είναι δυνατό να παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων.

6.3 Η Bytro Labs δεσμεύεται να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα του παιχνιδιού κατά 80% κατά μέσο όρο σε ετήσια βάση. Από αυτό εξαιρούνται τα διαστήματα μη διαθεσιμότητας των διακομιστών του παιχνιδιού λόγω συνθηκών για τις οποίες η Bytro Labs δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη (π.χ. ανωτέρα βία). Εξαιρούνται επίσης τα διαστήματα συντήρησης κατά τα οποία η πρόσβαση στους διακομιστές του παιχνιδιού δεν είναι δυνατή.

6.4 Η Bytro Labs παρέχει το παιχνίδι online μέσω προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο. Η Bytro Labs δεν παρέχει κανένα λογισμικό το οποίο ενδεχομένως χρειάζεται ο συμμετέχων στον τοπικό του υπολογιστή προκειμένου να συμμετέχει στο παιχνίδι και η Bytro Labs δεν παρέχει καμία υποστήριξη για τη διαμόρφωση ή την εγκατάσταση λογισμικού στον τοπικό υπολογιστή του συμμετέχοντα, το οποίο μπορεί να είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή στο παιχνίδι. Η διατήρηση του υπολογιστή σε κατάσταση που επιτρέπει τη συμμετοχή στο παιχνίδι, συνιστά αποκλειστική ευθύνη του συμμετέχοντα. Εάν το παιχνίδι παίζεται σε άλλα συστήματα, π.χ. σε κινητά τηλέφωνα με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, το πεδίο χρήσης μπορεί να περιοριστεί.

§ 7 Τιμές χρέωσης, όροι πληρωμής και ημερομηνίες πληρωμής

7.1 Με την πληρωμή ενός τέλους, παρέχεται στον συμμετέχοντα η δυνατότητα να λάβει πρόσθετες υπηρεσίες που δεν είναι διαθέσιμες στη βασική έκδοση του παιχνιδιού. Ο τύπος, η λειτουργία και η τιμή χρέωσης για τέτοιου είδους πρόσθετες υπηρεσίες αναγράφονται στον ιστότοπο του παιχνιδιού. Ανάλογα με τη λειτουργία τους, τέτοιου είδους πρόσθετες υπηρεσίες μπορούν να αγοράζονται είτε μέσω μίας εφάπαξ πληρωμής ή μέσω της πληρωμής ενός τέλους συνδρομής. Οι παρεχόμενες έναντι χρέωσης πρόσθετες αυτές υπηρεσίες επιτρέπουν στον συμμετέχοντα να χρησιμοποιεί ορισμένες πρόσθετες λειτουργίες για συγκεκριμένο χρόνο και σύμφωνα με τους κανόνες του παιχνιδιού. Εφόσον το παιχνίδι θα εξελίσσεται και θα υπόκειται σε βελτιώσεις κατά καιρούς, η Bytro Labs επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της να παρέχει νέες πρόσθετες υπηρεσίες ή να σταματήσει να παρέχει ορισμένες πρόσθετες υπηρεσίες ή να παρέχει ορισμένες πρόσθετες υπηρεσίες στη βασική έκδοση του παιχνιδιού. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων έχει προκαταβάλει πληρωμές για πρόσθετες υπηρεσίες για ένα μελλοντικό χρονικό διάστημα και δεν μπορεί να κάνει χρήση τους, εφόσον δεν παρέχονται πλέον ή παρέχονται και στη βασική, δωρεάν έκδοση του παιχνιδιού, η Bytro Labs παράσχει στον συμμετέχοντα άλλες πρόσθετες υπηρεσίες ως υποκατάστατο ή θα του επιστρέψει τα χρήματα αναλογικά, κατ' επιλογή του συμμετέχοντα. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση με άμεση ισχύ. Οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις του συμμετέχοντα αποκλείονται.

7.2 Τα τέλη για τις πρόσθετες υπηρεσίες καταβάλλονται προκαταβολικά και καθίστανται πληρωτέα κατά την ενεργοποίηση των υπηρεσιών από τον συμμετέχοντα. Τα τέλη θα χρεώνονται από τον τραπεζικό λογαριασμό ή την πιστωτική κάρτα που έχει καταχωρίσει ο συμμετέχων ή θα πραγματοποιούνται μέσω κατάλληλων τρόπων πληρωμής.

7.3 Η Bytro Labs έχει το δικαίωμα να προβεί σε μόνιμη ή προσωρινή μείωση των τιμών χρέωσης και σε μόνιμη ή προσωρινή προσφορά νέων προϊόντων, υπηρεσιών ή μεθόδων τιμολόγησης. Η Bytro Labs έχει επίσης το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγή των τιμών χρέωσης οποτεδήποτε με προθεσμία προειδοποίησης έξι εβδομάδων μέσω έγγραφης σχετικής ειδοποίησης ή ενημέρωσης του συμμετέχοντα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ο συμμετέχων έχει καταχωρίσει. Εφόσον ο συμμετέχων δεν αντιταχθεί στην αλλαγή των τιμών χρέωσης εντός έξι εβδομάδων από τον χρόνο ενημέρωσής του σχετικά, η νέα τιμή χρέωσης θα τεθεί σε ισχύ. Η συμβατική σχέση θα συνεχιστεί με τους νέους όρους/ τις νέες τιμές. Η Bytro Labs θα ενημερώσει τον συμμετέχοντα σχετικά με τη δυνατότητα εναντίωσης και τις νομικές συνέπειες, ιδίως τις νομικές συνέπειες που απορρέουν από τη μη εναντίωση, όταν ειδοποιήσει τον συμμετέχοντα για τις αλλαγές. Εάν ο συμμετέχων αντιταχθεί εμπρόθεσμα, κάθε αντισυμβαλλόμενος μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση με προθεσμία προειδοποίησης ενός μήνα. Μέχρι τη λήξη θα εξακολουθήσουν να ισχύουν οι προηγούμενες τιμές χρέωσης. Οποιεσδήποτε πληρωμές για υπηρεσίες αναφορικά με το χρονικό διάστημα που έπεται του χρόνου κατά τον οποίο η καταγγελία τεθεί σε ισχύ, θα επιστρέφεται αναλογικά. Οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις του συμμετέχοντα κατά της Bytro Labs αποκλείονται.

7.4 Στην περίπτωση καθυστερημένης πληρωμής, η Bytro Labs διατηρεί το δικαίωμα επιβολής τόκων υπερημερίας σε ποσοστό που ανέρχεται στο 5% πέραν της τρέχουσας βασικής τιμής χρέωσης. Η Bytro Labs έχει επιπλέον το δικαίωμα να σταματήσει αμέσως την παροχή της υπηρεσίας και να αποκλείσει ή να απενεργοποιήσει τον αντίστοιχο λογαριασμό.

7.5 Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δημιουργήσει αντιστροφή χρεώσεων ή/και τέλη ακύρωσης για την ακύρωση της αντιστροφής χρεώσεων με υπαιτιότητα του συμμετέχοντα, ή ανεπαρκούς κάλυψης του τραπεζικού λογαριασμού του συμμετέχοντα, ο συμμετέχων οφείλει να αποζημιώσει την Bytro Labs για οποιαδήποτε τέλη ακύρωσης και σχετικές δαπάνες. Η Bytro Labs διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε χρέωση του λογαριασμού του συμμετέχοντα για τα τέλη ακύρωσης και τις σχετικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των αρχικών τελών. Εάν η πληρωμή των τελών πραγματοποιηθεί μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών και προκύψουν αντίστροφες χρεώσεις, η Bytro Labs χρεώνει ένα τέλος υπηρεσίας EUR 9,00 ανά συναλλαγή μέσω χρεωστικής / πιστωτικής κάρτας, πλέον των τραπεζικών τελών, εκτός εάν ο συμμετέχων αποδείξει πως δεν έχει προκληθεί ζημιά ή έχει προκληθεί μία σημαντικά μικρότερη ζημιά.

7.6 Ο συμμετέχων μπορεί να προβεί σε συμψηφισμό μόνο εφόσον διατηρεί μια αξίωση εναντίον της Bytro Labs, την οποία η Bytro Labs δεν έχει αμφισβητήσει ή έχει κηρυχθεί νομικά δεσμευτική, βάσει δικαστικής απόφασης. Ο συμμετέχων μπορεί μόνο να παρακρατήσει την πληρωμή εφόσον διατηρεί μια αξίωση εναντίον της Bytro Labs, η οποία απορρέει από την ίδια συμβατική σχέση. Ο συμμετέχων δεν έχει το δικαίωμα εκχώρησης των αξιώσεών του έναντι της Bytro Labs σε τρίτο.

§ 8 Διάρκεια και καταγγελία

8.1 Οποιεσδήποτε συμβάσεις μεταξύ του συμμετέχοντος και της Bytro Labs συνάπτονται με αόριστη διάρκεια, εκτός εάν υπάρξει σχετική συμφωνία περί του αντιθέτου. Όπου η σύμβαση συνομολογήθηκε με αόριστη διάρκεια, αμφότεροι οι αντισυμβαλλόμενοι μπορούν να καταγγείλουν τη σύμβαση οποτεδήποτε με άμεση ισχύ.

8.2 Στην περίπτωση που η σύμβαση αναφορικά με την χρήση ή την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών έχει συνομολογηθεί μέσω συνδρομής, η συνδρομή ανανεώνεται αυτόματα για ίδια διάρκεια, εκτός εάν η συνδρομή τερματίστηκε εντός περιόδου 15 εργάσιμων ημερών, με ισχύ από τη λήξη της διάρκειας.

8.3 Το δικαίωμα αμφότερων των αντισυμβαλλόμενων ως προς την έκτακτη καταγγελία της σύμβασης δεν θίγεται από τους προαναφερθέντες όρους. Στην περίπτωση που η Bytro Labs ευθύνεται για την έκτακτη καταγγελία της σύμβασης, ο συμμετέχων θα αποζημιώνεται αναλογικά για οποιεσδήποτε πληρωμές έχει πραγματοποιήσει αναφορικά με το χρονικό διάστημα που έπεται της θέσης της καταγγελίας σε ισχύ. Ο συμμετέχων δεν έχει κανενός είδους άλλες αξιώσεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στους παρόντες ΟΠΥ.

8.4 Η Bytro Labs μπορεί, ιδίως, να προβεί σε έκτακτη καταγγελία της σύμβασης για σοβαρό λόγο εφόσον:

Ο συμμετέχων καθυστερήσει την πληρωμή των τελών ύψους τουλάχιστον 10 ευρώ παρά δύο σχετικές υπενθυμίσεις

Ο συμμετέχων παραβιάσει με δική του υπαιτιότητα νομικές διατάξεις, τους παρόντες ΟΠΥ ή/και συγκεκριμένους κανόνες που διέπουν τη χρήση πρόσθετων υπηρεσιών και μια τέτοια παραβίαση εξακολουθεί υπό την ίδια ή παρόμοια μορφή, παρά την έγγραφη προειδοποίηση

8.5. Σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί χωρίς έγγραφη προειδοποίηση. Σοβαρή παραβίαση είναι μια παραβίαση η οποία καθιστά παράλογο για την Bytro Labs να παραμείνει δεσμευμένη στη σύμβαση, και περιλαμβάνει, ενδεικτικά τις περιπτώσεις:

α Παραβίασης από τον συμμετέχοντα των διατάξεων του ποινικού δικαίου

β Παραβίασης από τον συμμετέχοντα της απαγόρευσης πολλαπλών λογαριασμών (βλέπε ανωτέρω § 4, παρ. 4.3)

γ Παραβίασης από τον συμμετέχοντα μη εξουσιοδοτημένων scripts (βλέπε ανωτέρω § 6, παρ 6.1)

δ Καταχώρισης από τον συμμετέχοντα μη ορθών στοιχείων κατά την εγγραφή (βλέπε §4) ή κατά την πληρωμή για λειτουργίες και εφαρμογές που παρέχονται έναντι χρέωσης (βλέπε §7).


8.6. Κάθε καταγγελία πρέπει να διατυπώνεται εγγράφως προκειμένου να τεθεί σε ισχύ, η αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επαρκεί για την τήρηση της απαίτησης του έγγραφου τύπου. Μια έκτακτη καταγγελία της σύμβασης πρέπει να αναφέρει τις αιτίες.

§ 9 Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Ο συμμετέχων παραμένει ιδιοκτήτης όλων των δικαιωμάτων που μπορεί να έχει επί του περιεχομένου που καθιστά διαθέσιμο στο παιχνίδι. Καθιστώντας διαθέσιμο περιεχόμενο στην πλατφόρμα παιχνιδιού, ο συμμετέχων εκχωρεί στην Bytro Lab χωρίς χρέωση μία μη αποκλειστική άδεια δημόσιας προβολής, αναπαραγωγής και δημόσιας διαθεσιμότητας παγκοσμίως του εν λόγου περιεχομένου στην πλατφόρμα παιχνιδιού. Στην Bytro Lab δεν εκχωρούνται κανενός είδους δικαιώματα χρήσης του περιεχομένου που κατέστη διαθέσιμο από τον συμμετέχοντα. Η άδεια χρήσης λήγει εάν ο συμμετέχων διαγράψει από την πλατφόρμα παιχνιδιού το περιεχόμενο που δημιούργησε.

§ 10 Προστασία δεδομένων

Η Bytro Labs διατηρεί το δικαίωμα ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων προκειμένου να επιβλέπει τη συμμόρφωση με τους κανόνες του παιχνιδιού, τους παρόντες ΟΠΥ και το εφαρμοστέο δίκαιο. Επίσης, η συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται για σκοπούς εκπλήρωσης της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της τιμολόγησης. Αποθηκεύονται επίσης και οι διευθύνσεις ΙΡ και δεδομένα που αφορούν στον χρόνο και τον τύπο χρήσης του ιστοτόπου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καταχώρισε ο συμμετέχων στη φόρμα εγγραφής και περαιτέρω δεδομένα που καταχώρισε ο συμμετέχων στο προφίλ του. Επιπλέον, η Bytro Labs διατηρεί το δικαίωμα χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων εντός των όσων προβλέπονται από τον νόμο χωρίς την περαιτέρω συγκατάθεση του συμμετέχοντα, προκειμένου να παρέχει στον συμμετέχοντα πληροφορίες σχετικά με προϊόντα της Bytro Labs, εφόσον ο συμμετέχων δεν έχει αντιταχθεί σε μια τέτοια χρήση των δεδομένων του. Ο συμμετέχων μπορεί να αντιταχθεί οποτεδήποτε.

Για την πλήρη πολιτική προστασίας απορρήτου της Bytro Labs, βλέπε εδώ.

§ 11 Ευθύνη για το περιεχόμενο

Αναφορικά με την επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων, το παιχνίδι χρησιμεύει ως πλατφόρμα μέσω της οποίας οι συμμετέχοντες σε αυτό μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο μιας τέτοιας επικοινωνίας και για το όποιο περιεχόμενο καθίσταται διαθέσιμο στον ιστότοπο από τους συμμετέχοντες. Η Bytro Labs δεν φέρει καμία ευθύνη για περιεχόμενο που είναι πορνογραφικό, ρατσιστικό, προσβλητικό ή κατ' άλλο τρόπο παράνομο, το οποίο κατέστη διαθέσιμο στην πλατφόρμα ή με άλλο τρόπο στον ιστότοπο του παιχνιδιού από τους συμμετέχοντες. Το ίδιο ισχύει για το περιεχόμενο που παραβιάζει δικαιώματα τρίτων καθ' οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Οποιαδήποτε παραβίαση μπορεί να οδηγήσει σε άμεση διαγραφή ή/και αποκλεισμό του σχετικού περιεχομένου ή/και του λογαριασμού του συμμετέχοντα και αποκλεισμού του από το παιχνίδι μέσω καταγγελίας της σύμβασης με τον συμμετέχοντα. Η Bytro Labs δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο ιστοτόπων τρίτων που είναι προσβάσιμο μέσω συνδέσμων από τον ιστότοπο του παιχνιδιού. Η Bytro Labs δεν ελέγχει κανένα από αυτούς τους ιστοτόπους και αποστασιοποιείται ρητά από το περιεχόμενό τους.

§ 12 Αξιώσεις λόγω σφαλμάτων, Περιορισμός ευθύνης

12.1 Η Bytro Labs διαθέτει και παρέχει το παιχνίδι μόνο στην τρέχουσα έκδοσή του. Ο συμμετέχων δεν μπορεί να προβάλει αξιώσεις ως προς τη διατήρηση ή την επίτευξη μιας συγκεκριμένης συνθήκης ή λειτουργικής κατάστασης του παιχνιδιού ή και των πρόσθετων υπηρεσιών. Ο συμμετέχων γνωρίζει πως το παιχνίδι ή/και οι πρόσθετες υπηρεσίες – όπως οποιοδήποτε άλλο λογισμικό – δεν μπορεί ποτέ να είναι εντελώς απαλλαγμένο από σφάλματα. Ως εκ τούτου, το παιχνίδι ή/και οι πρόσθετες υπηρεσίες μπορεί να θεωρηθούν ελαττωματικά μόνον εφόσον επηρεάζεται σοβαρά και για μεγάλο διάστημα η χρηστικότητα.

12.2 Ο συμμετέχων οφείλει να τεκμηριώσει οποιοδήποτε σοβαρό ελάττωμα στο παιχνίδι ή σε άλλες υπηρεσίες ή παραδόσεις της Bytro Labs, να τις αναφέρει εγγράφως μαζί με ένα αρχείο καταγραφής των εμφανιζόμενων μηνυμάτων σφάλματος. Πριν αναφέρει ένα πιθανό σφάλμα, ο συμμετέχων οφείλει να συμβουλεύεται τις οδηγίες και άλλα εργαλεία επίλυσης προβλημάτων που παρέχει η Bytro Labs (ιδίως τις λίστες συχνών ερωτήσεων ή τα φόρουμ επίλυσης προβλημάτων). Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να υποστηρίξουν την Bytro Labs σε όποιες προσπάθειες άρσης των σφαλμάτων.

12.3 Οι συμμετέχοντες θα ενημερώνουν εγγράφως την Bytro Labs για όποια σφάλματα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, κατά τη διαπίστωσή τους. Προφανή ελαττώματα αγαθών – συμπεριλαμβανομένων των εικονικών αγαθών – πρέπει να αναφέρονται στην Bytro Labs εγγράφως εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή τους. Η προθεσμία θα θεωρείται πως έχει τηρηθεί, εφόσον η αναφορά αποσταλεί εντός αυτού του χρονικού διαστήματος. Οποιαδήποτε σφάλματα πρέπει να αναφέρονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση κατά τη διαπίστωσή τους. Εάν δεν υπάρξει ειδοποίηση εντός της προθεσμίας, όλες οι αξιώσεις που βασίζονται σε τέτοια σφάλματα καταπίπτουν. Για την προστασία του ίδιου του συμμετέχοντα και για λόγους διασφάλισης αποδεικτικών στοιχείων, ο συμμετέχων συνιστάται να αποστέλλει τέτοιες αναφορές εγγράφως (π.χ. μέσω φαξ, επιστολής ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στην Bytro Labs.

12.4 Η Bytro Labs δεν είναι υπεύθυνη για κανενός είδους ελαττώματα που προκληθούν από εξωτερικές περιστάσεις, λανθασμένους χειρισμούς του συμμετέχοντα, ανωτέρα βία ή παραποιήσεις που δεν έχει πραγματοποιήσει η Bytro Labs ή δεν μπορούν να αποδοθούν στην Bytro Labs.

12.5 Η Bytro Labs δεν παρέχει καμία εγγύηση, εκτός εάν υπάρξει διαφορετική συμφωνία εγγράφως.

12.6 Η Bytro Labs δεν είναι υπεύθυνη για ζημιές εκτός εάν αυτές οφείλονται σε δόλο ή σοβαρή αμέλεια. Η Bytro Labs είναι υπεύθυνη για συμβουλές που παρέχει μόνο εφόσον οι συμβουλές αφορούν άμεσα το παιχνίδι.

12.7 Οι ανωτέρω περιορισμοί του 12.6 δεν ισχύουν ως προς την ευθύνη στην περίπτωση σωματικών βλαβών κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της υγείας. Δεν ισχύουν στην περίπτωση πρόκλησης ζημιάς ως απόρροια παραβίασης των όρων μιας εγγύησης. Δεν ισχύουν αναφορικά με την παραβίαση πρωτεύουσας υποχρέωσης (π.χ. συμβατικής υποχρέωσης, η συμμόρφωση προς την οποία είναι ιδιαίτερης σημασίας για την εκπλήρωση του σκοπού της σύμβασης και στην οποία ο πελάτης, ως αντισυμβαλλόμενος στη σύμβαση, μπορεί βασίμως να επικαλεστεί) ή ουσιαστικής υποχρέωσης. Η ευθύνη της Bytro Labs, όπως αυτή προβλέπεται από τους νόμους περί ευθύνης προϊόντων και το άρθ. 44 a TKG (του νόμου περί τηλεπικοινωνιών), δεν θίγεται από αυτό.

12.8 Η ευθύνη για την παραβίαση ουσιαστικής υποχρέωσης περιορίζεται στη ζημιά, η οποία θα ήταν εύλογα δυνατό να προβλεφθεί. Η ζημιά που θα μπορούσε εύλογα να προβλεφθεί περιορίζεται στο ποσό των 20,00 ευρώ ανά λογαριασμό.


12.9 Οι ανωτέρω περιορισμοί της ευθύνης ισχύουν επίσης και ως προς την προσωπική ευθύνη του προσωπικού, των εργαζομένων, των βοηθών, των βοηθών εκπλήρωσης, των συνεργατών, των αντιπροσώπων, των οργάνων, των μεριδιούχων της Bytro Labs και των μελών τους.

§ 13 Λοιπά καθήκοντα και υποχρεώσεις των συμμετεχόντων

13.1 Ο συμμετέχων γνωρίζει πως χρησιμοποιεί το παιχνίδι μαζί με πολλούς άλλους συμμετέχοντες και επικοινωνεί με διαφορετικούς συμμετέχοντες όταν χρησιμοποιεί τις πρόσθετες υπηρεσίες. Προκειμένου να επιτύχει μία ευχάριστη εμπειρία παιχνιδιού, είναι απαραίτητο να τηρεί τους κανόνες του παιχνιδιού. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ως δεσμευτικούς τους κανόνες του παιχνιδιού και τους ΟΠΥ. Οι συμμετέχοντες θα ακολουθούν τις οδηγίες της Bytro Lab που θα δίνονται από τον επόπτη του παιχνιδιού. Επιπρόσθετα οι συμμετέχοντες θα απέχουν από οποιαδήποτε συμπεριφορά, η οποία μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του παιχνιδιού ή/και τις πρόσθετες υπηρεσίες και να ενοχλήσει την ευχάριστη εμπειρία του παιχνιδιού.

13.2 Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το παιχνίδι για εμπορικούς ή παράνομους σκοπούς.

13.3 Η Bytro Labs δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια δεδομένων στον τοπικό υπολογιστή του συμμετέχοντα ως απόρροια της εγκατάστασης λογισμικού που δεν έχει διατεθεί από την Bytro Labs.

13.4 Ο συμμετέχων οφείλει να τηρεί όλα τα στοιχεία πρόσβασης στο παιχνίδια (όνομα χρήστη, κωδικούς πρόσβασης κ.λπ.) αυστηρώς εμπιστευτικά. Θα ενημερώσει άμεσα την Bytro Labs εφόσον διαπιστώσει ή υποψιάζεται πως ένα μη εξουσιοδοτημένο τρίτο άτομο έχει στην κατοχή του τα στοιχεία πρόσβασής του. Ο συμμετέχων δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τον λογαριασμό ή να αποκτά πρόσβαση σε δεδομένα άλλου συμμετέχοντα. Ο συμμετέχων γνωρίζει πως σε περίπτωση χρήσης του παιχνιδιού από τρίτο με τα δικά του στοιχεία πρόσβασης, με δική του υπαιτιότητα, ο συμμετέχων φέρει την ευθύνη για τα τέλη και τις ζημιές. Οποιαδήποτε πρόσβαση με χρήση των στοιχείων πρόσβασης του συμμετέχοντα θα θεωρείται ως πρόσβαση του ίδιου, του συγκεκριμένου συμμετέχοντα. Η Bytro Labs τονίζει πως οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να αλλάζονται τακτικά για λόγους ασφαλείας.

13.5 Σε περίπτωση που η Bytro Labs έχει λόγους να πιστεύει πως ένα μη εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος έχει στην κατοχή του στοιχεία πρόσβασης, η Bytro Labs μπορεί, χωρίς να θεωρηθεί υπεύθυνη για αυτό, και ενεργώντας πάντα με βάση τη διακριτική της ευχέρεια, να προβεί σε αλλαγή των στοιχείων πρόσβασης χωρίς προειδοποίηση ή σε αποκλεισμό του αντίστοιχου λογαριασμού. Η Bytro Labs θα ενημερώσει άμεσα τον δικαιούχο συμμετέχοντα και, κατόπιν αιτήματος, θα του κοινοποιήσει τα νέα στοιχεία πρόσβασης χωρίς καθυστέρηση. Ο συμμετέχων δεν μπορεί να προβάλει την αξίωση επαναφοράς των αρχικών του στοιχείων πρόσβασης.

13.6 Η Bytro Labs προστατεύει τα συστήματά της από ιούς. Ωστόσο, ο συμμετέχων αναγνωρίζει ότι η προσβολή από ιό δεν μπορεί ποτέ να αποκλειστεί πλήρως. Ο συμμετέχων γνωρίζει πως μη εξουσιοδοτημένοι τρίτοι μπορούν να αποστείλουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας το όνομα της Bytro Labs χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεση της Bytro Labs και πως τέτοια μηνύματα μπορεί να περιέχουν ιούς, λογισμικό υποκλοπής (το λεγόμενο «spyware») ή συνδέσμους μετάβασης σε ιστοτόπους οι οποίοι περιέχουν ιούς ή λογισμικό υποκλοπής. Η Bytro Lab δεν μπορεί να αποτρέψει προληπτικά μια τέτοια συμπεριφορά. Ως εκ τούτου, ο συμμετέχων, θα υποβάλει σε έλεγχο για τον εντοπισμό ιών όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνει από ή υπό το όνομα της Bytro Labs. Το ίδιο ισχύει και για τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από άλλους συμμετέχοντες.

13.7 Η Bytro Labs θα επικοινωνεί συνήθως με τον συμμετέχοντα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες ΟΠΥ ή άλλες συμφωνίες μεταξύ του συμμετέχοντα και της Bytro Labs. Ο συμμετέχων οφείλει να διασφαλίσει πως θα λαμβάνει όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από την Bytro Labs στη διεύθυνση που έχει υποβληθεί στην Bytro Labs στη φόρμα εγγραφής ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Ιδίως, οφείλει να ρυθμίσει ανάλογα το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας και να ελέγχει τακτικά τη διεύθυνση για εισερχόμενη αλληλογραφία. Η Bytro Labs μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε άλλα, κατάλληλα μέσα επικοινωνίας.

§ 14 Αλλαγές στους παρόντες ΟΠΥ

14.1 Η Bytro Labs διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές των παρόντων ΟΠΥ με μελλοντική ισχύ, εφόσον αυτό καταστεί απαραίτητο και εφόσον ο συμμετέχων δεν βρεθεί σε μειονεκτική θέση, κατά τρόπο αντίθετο προς την καλή πίστη.

14.2 Ο συμμετέχων θα ειδοποιείται κατάλληλα εγγράφως σχετικά με τις αλλαγές στους παρόντες ΟΠΥ τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ. Η ειδοποίηση θα λαμβάνει συνήθως χώρα κατά την επόμενη σύνδεση του συμμετέχοντα.

14.3 Ο συμμετέχων μπορεί να αντιταχθεί στην αλλαγή ή την τροποποίηση των ΟΠΥ εντός ενός μηνός από τον χρόνο που ειδοποιηθεί σχετικά. Εάν ο συμμετέχων αντιταχθεί εγκαίρως, κάθε αντισυμβαλλόμενος μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση με προθεσμία ενός μηνός. Τα λοιπά δικαιώματα καταγγελίας δεν θίγονται από αυτό. Η πληρωμή που έχει πραγματοποιηθεί για υπηρεσίες μετά τη θέση σε ισχύ της καταγγελίας θα επιστραφεί αναλογικά. Εάν ο συμμετέχων δεν αντιταχθεί στις τροποποιήσεις των ΟΠΥ εντός διαστήματος ενός μηνός αφότου ειδοποιηθεί σχετικά, η τροποποίηση ή αλλαγή που πραγματοποιήθηκε στους ΟΠΥ θα τεθεί σε ισχύ σε ό,τι αφορά στον αντίστοιχο συμμετέχοντα.

§ 15 Τόπος δωσιδικίας / Εφαρμοστέο Δίκαιο / Έγγραφος τύπος

15.1 Οι παρόντες ΟΠΥ διέπονται από το Γερμανικό Δίκαιο, όπως επίσης και όλες οι συμβάσεις, η σύναψη των οποίων υπόκειται στους παρόντες ΟΠΥ, καθώς και οποιεσδήποτε αξιώσεις απορρέουν από αυτές. Η εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων αποκλείεται.

15.2 Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες Όρους της Παροχής καταστεί παράνομος, άκυρος, ή για οποιονδήποτε λόγο, μη εφαρμόσιμος, τότε αυτό δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και εφαρμοσιμότητα των υπόλοιπων όρων.

15.3 Οποιεσδήποτε αλλαγές και τροποποιήσεις της σύμβασης μεταξύ της Bytro Labs και του συμμετέχοντα και οποιεσδήποτε πρόσθετες συμφωνίες πρέπει να γίνονται εγγράφως. Οποιαδήποτε αλλαγή της απαίτησης του έγγραφου τύπου πρέπει και αυτή να γίνεται εγγράφως.

Αμβούργο, 17 Αυγούστου 2012

Bytro Labs GmbH

Zirkusweg 2

20359 Hamburg

Germany

Email: [email protected]

Διευθύνων σύμβουλος: Tobias Kringe, Christopher Lörken

Έδρα εταιρείας: Αμβούργο

Αριθμός Μητρώου Εταιρειών: HRB 118884, Ειρηνοδικείο Αμβούργου

ΑΦΜ/ΦΠΑ: DE263701383